25. (dvadeset peta) sjednica Školskog odbora

1.       Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Školskog odbora 2.       Razmatranje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama, naknadama i …