20.  (dvadeseta) sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Školskog odbora,

2.       Razmatranje i usvajanje Plana  javnih nabavki za 2023. godinu

3.       Razmatranje i usvajanje Pravilnika  o javnim nabavkama roba, usluga radova JU Željeznički školski centar  Sarajevo

4.      Razno

Sjednica će se održati  27. 04.2023. godine  (četvrtak )  sa početkom u  14:00 sati u prostorijama škole .