PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 04/19
2. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2008
3. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 04/19
4. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA – 09/19
5. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 24/18
6. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12/17
7. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 16/17
8. PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE 5/18
9. PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO 2/18
10. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 4/11
11. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 4/16
12. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 19/16
13. PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 32/19
14. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
15. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA 12/00
16. PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
17. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KS 26/15
18. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 35/17
19. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 42/17
20. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23/18
21. PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA 46/18
22. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE KS 2-20
23. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO 3-20 SA OBRASCIMA
24. PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 13/20
25. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU i PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KS TOKOM ONLINE NASTAVE
26. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO 29/21 31/21
27. Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač KS 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20
28. Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 29/18
29. PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI/EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 23/21
30. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 36/10; 04/16; 04/11; 19/16
31. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 12/22
32. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO – 9/22
33. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Sl. novine KS 15_22 14.4.2022
34. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 20/22
35. ODLUKA O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 20/22
36. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUĈJU KANTONA SARAJEVO 22/22 02.06.2022

ŠKOLSKI DOKUMENTI
1. PRAVILA ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA 06-671/18 07.06.2018
2. PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA JU ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO 06-97/19 18.01.2019
3. POSLOVNIK O RADU STRUČNIH ORGANA ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO 01-402/19 05.03.2019
4. IZMJENE POSLOVNIKA O RADU ŠKOLSKOG ODBORA ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO 06-412/19 06.03.2019
5. PRAVILNIK O RADU 06-673/18 07.03.2018
6. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA 12/18
7. PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA STICANJE I RASPODJELU VLASTITIH PRIHODA 06-2289/19 14.11.2019
8. PRAVILA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILA JU ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR  SARAJEVO – 06-1196/20 18.08.2020
9. ETIČKI KODEKS U ONLINE OKRUŽENJU ZA UČENJE 06-1629-1/20 24.09.2020
10. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO 28.01.2021. godine 04/21
11. PRAVILNIK O RADU JU ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR SARAJEVO 06-490/21 12.03.2021
12. PRAVILNIK O RADU O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU JU ŽSC 06-1440/21 20.08.2021
13. KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI MJERE U VEZI SA PREVENCIJOM ŠIRENJA BOLESTI COVID 19
-školska 2021-2022
01-1747/21 15.09.2021
14. Tim za pracenje implementacije kriznog plana JU ŽŠC Sarajevo
15. PRAVILNIK O NENORMIRANIM POSLOVIMA NASTAVNIKA 09/21 01-1712-2/21 09.09.2021
16. PRAVILNIK ZAŠTITA OD POŽARA JU ŽŠC 06-2025/21 19.10.2021
17. PRAVILNIK ZAŠTITA NA RADU JU ŽŠC 06-2024/21 19.10.2021
18. Pravilnik o dopuni Pravilnika o zaštiti na radu JU ŽŠC Sarajevo 06-527/22 28.02.2022.
19. Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o radu JU ŽŠC Sarajevo 06-871/22 01.04.2022
20. P O S L O V N I K O RADU ŠKOLSKOG ODBORA ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO 06- 1267/22 11.05.2022.g
21. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo 06- 1272 /22 11.05.2022. g
22. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu JU Željeznički školski centar Sarajevo 06-1482/00 03.06.2022. g
23. Pravilnik o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda JU Željeznički školski centar Sarajevo 06-2289/19, 14.11.2019. 
24. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o nenormiranim poslovima nastavnika 16.09.2022. g
25. Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja Kanton Sarajevo 09/22
26. Pravila Željezničkog školskog centra Sarajevo 30.09.2022
27. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo 30.09.2022.
28. Pravila JU Željeznički školski centar Sarajevo 24.11.2022.
29. PRAVILNIK O RADU UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA, PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA JAVNE USTANOVE ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR SARAJEVO 24.11.2022.
30. E L A B O R A T o opravdanosti za osnivanje Organizatora obrazovanja odraslih u okviru JU Željeznički školski
centar Sarajevo 24.11.2022.

31. Plan integriteta JU Željeznički školski centar Sarajevo decembar 2022. godine
32. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU Željeznički školski centar Sarajevo novembar 2022.godine