USTAV
USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKONI
1. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – 23/17 30/19 33/21
2. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA 39/14 59/22
3. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS 40/15 – 2015

PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

📌 PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 23/04 27/08 45/20 7/21 20/22
📌 PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA 04/19, 09/19 25/21 34/23
📌 PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 24/18 13/20
📌 PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE KS 2-20 24/20
📌 PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU i PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KS TOKOM ONLINE NASTAVE
📌 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12/17 16/17
📌 PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE 5/18
📌 PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO 10/24
📌 PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI KS 15/22
📌 PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 32/19
📌PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
📌 PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA 12/00 10/01 22/04
📌 PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
📌 PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KS 09/22
📌 PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 12/22 22/22
📌 PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 42/17 23/18 13/23
📌 PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA 46/18
📌 PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO 3/20
📌 Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač KS 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20
📌 Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 29/18 38/22
📌 PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI/EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 23/21
📌 PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO – 9/22
📌 ODLUKA O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 20/23
📌 Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja Kanton Sarajevo 38/22
📌 KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U
KANTONU SARAJEVO 28/23

ŠKOLSKI DOKUMENTI
📌 Pravila JU Željeznički školski centar Sarajevo 24.11.2022.
📌 PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA JU ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO 06-97/19 18.01.2019
📌 POSLOVNIK O RADU STRUČNIH ORGANA ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO 01-402/19 05.03.2019
📌 P O S L O V N I K O RADU ŠKOLSKOG ODBORA ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO 06- 1267/22 11.05.2022.g
📌 PRAVILNIK O RADU UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA, PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA JAVNE USTANOVE ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR SARAJEVO 24.11.2022. 21.03. 2024
📌Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu , unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama,
naknadama i drugim materjialnim pravima, JU Željeznički školski centar Sarajevo 30. 08. 2023
📌 Pravila JU Željeznički školski centar Sarajevo 24.11.2022.
📌 Pravilnik o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda JU Željeznički školski centar Sarajevo 06-2289/19, 14.11.2019.  06-2498/23 28.12.2023.
📌 ETIČKI KODEKS U ONLINE OKRUŽENJU ZA UČENJE 06-1629-1/20 24.09.2020
📌 KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI MJERE U VEZI SA PREVENCIJOM ŠIRENJA BOLESTI COVID 19
-školska 2021-2022 01-1747/21 15.09.2021
📌 Tim za pracenje implementacije kriznog plana JU ŽŠC Sarajevo 14.09.2021.
📌 PRAVILNIK O NENORMIRANIM POSLOVIMA NASTAVNIKA 09/21 01-1712-2/21 09.09.2021
📌 PRAVILNIK ZAŠTITA OD POŽARA JU ŽŠC 06-2025/21 19.10.2021
📌 PRAVILNIK ZAŠTITA NA RADU JU ŽŠC 06-2309-1/23 29.11.2023. godine
📌 Pravilnik o dopuni Pravilnika o zaštiti na radu JU ŽŠC Sarajevo 06-527/22 28.02.2022.
📌 Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o radu JU ŽŠC Sarajevo 06-871/22 01.04.2022
📌 PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o nenormiranim poslovima nastavnika 16.09.2022. g
📌 E L A B O R A T o opravdanosti za osnivanje Organizatora obrazovanja odraslih u okviru JU Željeznički školski
centar Sarajevo 24.11.2022.
📌 Plan integriteta JU Željeznički školski centar Sarajevo decembar 2022. godine
📌 Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU Željeznički školski centar Sarajevo novembar 2022.godine
📌 Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU Željeznički školski centar sarajevo april 2023.