PRIJAVI KORUPCIJU

Poštovani korisnici! Prijava korupcije je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija.Prijava se može podnijeti putem elektronske pošte (e-mail) prijavikorupciju@zsc.edu.ba ili online …