Centar obavlja svoju djelatnost na dva lokaliteta:
– U Novom Sarajevu Ložionička 8 gdje je i sjedite Centra i
– u Novom Gradu Safeta Zajke 6 gdje je smješten Dom učenika.

U objektu “A” Centra u Novom Sarajevu odvija se nastavna  djelatnost u učionicama, kabinetima, laboratorijama i školskim    radionicama. U objektu “B” Centra u Novom Gradu odvija se nastavna djelatnost u prizemlju i na prvom spratu, a u ostalim dijelovima objekta odvija se djelatnost doma učenika.
Nastava je organizovana za redovne učenike, kao i za vanredne kandidate.
Općeobrazovna i stručno-teorijska nastava realizuje se u školskim učionicama i kabinetima u objektima Centra, a praktična nastava se realizuje uglavnom u školskim radionicama, oko 80%, a preostali dio praktične nastave realizuje se u objektima preduzeća sa kojima Centar ima zaključene ugovore o saradnji (ŽBH, PTT, Energoinvest, Zrak, Optika Sarajevo, Gras, Hidrogradnja, Centrotrans, ŽGP, Rudnici uglja, Termoelektrana).

Za realizaciju nastave koristi se sljedeći broj prostorija:

7 učionica u objektu B u Novom Gradu;
1 kabinet u objektu B u Novom Gradu;
10 učionica u objektu A Centra u Novom Sarajevu;
4 kabineta u objektu A Centra u Novom Sarajevu;
7 školskih radionica i laboratorija u objektu A Centra u Novom Sarajevu;
1 fiskulturna sala u objektu A u Novom Sarajevu;
1 školska biblioteka u objektu A u Novom Sarajevu
Oko 20% praktične nastave realizuje se u objektima preduzeća sa kojima škola ima zaključene ugovore o saradnji kao što su: ŽBH, PTT Inženjering, Zrak, Gras, Energoinvest, dvije optičarske radnje, 3 pogona Centrotransa i ŽGP.
Nakon sanacije objekata Centra uvjeti rada su veoma dobri. Obezbijeđeno je sopstveno centralno grijanje u oba objekta, obezbijeđen je optimalan broj učionica, kabineta, laboratorija i školskih radionica:

16 učionica, 6 kabineta;
1 laboratorija za hidrauliku i pneumatiku;
6 radionica praktične nastave;
1 sala za tjelesni odgoj;
1 biblioteka;
1 čitaonica;
ostali prateći objekti;
2 školska dvorišta;