UPOSLENICI

RUKOVODNO OSOBLJE

DIREKTOR:
AIDA TAHIROVIĆ dipl.ing.el.

STRUČNI SARADNICI:

Pedagog-psiholog:
BERMINKA HRELJA spec. traum. psihologije

Bibliotekar:
DAVORKA JELIĆ

Rukovalac nastavnom tehnikom-programer:
SAMIR ŠATROVIĆ, dipl.ig.saobr.

Socijalna radnica:
LEJLA REDŽIĆ ŠATROVIĆ, dipl.soc.radnica

NASTAVNICI:

Avdagić Lejla-  Engleski jezik
Bajraktarević Alma-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Bejtić Hajrudin-  Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Čebirić Edin-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Čubela Emel-  Praktična nastava – elektro struka
Dinar Damir-  Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Fako Mediha-  Ekonomika i organizacija poslovanja, Osnove poduzetništva
Hairlić Kazazović Suada – Tjelesni i zdravstveni odgoj
Hajder Irfan-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Halilović Elvis-  Praktična nastava – elektro struka
Ireiz Meliha-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Mašić Alma – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Mašić Salema- Ekonomska grupa predmeta
Mekić Nedžad-  Tjelesni i zdravstveni odgoj
Mešić Samir- Njemački jezik
Muminović Karić Elvira-  Historija
Pačariz Halil-  Praktična nastava – mašinska struka
Pirija Azra-  Tehničko crtanje
Pribinja Šemso-  Praktična nastava – mašinska struka
Ramić Mufid-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Sadiković Mustafa-  Praktična nastava – mašinska struka
Sarić Indira-  Hemija
Alispahić Sabina – Hemija (zamjena radnice na porodiljskom odsustvu)
Salihović Semir-  Vjeronauka
Selimović Semir – Saobraćajna geografija
Spahić Alma-  Informatika
Stovrag Amela – Fizika
Šabanović Mersida-  Matematika
Šehić Enver-  Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Šljivo Azra-  Bosanski jezik i književnost
Šukalo Sabahudin-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Uglješa Anes – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Ušanović Sehija-  Sociologija; Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava;Kultura religija
Zaimović Nudžejma – Bosanski jezik i književnost
Zubčević Elzan-  Engleski jezik

ADMINISTRATIVNO – FINANSIJSKA SLUŽBA

Sekretar škole:
TAHMAZ SENKA, dipl.pravnik

Samostalni referent za plan i analizu:
NERMINA MUFTIĆ, dipl. ecc.

Administrativni radnik:
DŽANANOVIĆ NUSRET

TEHNIČKO HIGIJENSKA SLUŽBA

Domar:
ZAHIRAGIĆ ELVEDIN
HASIĆ AZIZ

Radnice na održavanju higijene:
BRKOVIĆ SMAILA
MARTINOVIĆ STANA
MEMIĆ JASMINA

OSTALO OSOBLJE

Kuhar:
BUKVA SENAD
HERAC ZUMRA

Noćni čuvar:
BUZA ALIJA
OMANOVIĆ ARMIN
PUCE MUJO
MUJEZIN TEUFIK

Dnevni čuvar:
SKORUPAN RABIJA
BUJAK RAZIJA