21. (elektronska/telefonska) sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Školskog odbora

2.    Razmaranje Pravilnika o  sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda JU Željeznički školski centar Sarajevo

3.       Razno

Sjednica će se održati  12.05. 2023. godine  (petak), sa početkom u  12:00 sati  elektronski/telefonski.