22. (elektronska/telefonska) sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Školskog odbora

2.       Razmaranje Žalbe o izboru radnika od strane Slato Harisa

3.       Razno

Sjednica će se održati  18.05. 2023. godine  (četvrtak), sa početkom u  12:00 sati  elektronski/telefonski.