19. (elektronska/telefonska) sjednica  Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora

2.      Razmatranje Odluke o prestanku dužnosti direktora JU Željeznički školski centar Sarajevo

3.       Razmatranje Odluke o imenovanju direktora JU Željeznički školski centar Sarajevo

4.       Razmatranje Finansijskog plana za 2023. godinu

5.       Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za radno mjesto portir, u skladu sa saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

6.       Razno

–          Zahtjev za mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa

Sjednica će se održati  04.04. 2023. godine  (utorak), sa početkom u  13:00 sati  elektronski/telefonski.