18. (elektronska/telefonska) sjednica  Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora

2.      Razmaranje Preliminarne rang-liste  i donošenje odluke o utvrđivanju konačne rang-liste radnika   

3.       Razno

Sjednica će se održati  21.03. 2023. godine  (utorak), sa početkom u  12:00 sati  elektronski/telefonski.