MEHANIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA
Mašinstvo Mehaničar hidraulike i pneumatike Tri godine

Stručne kvalifikacije:

– vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih i pneumatskih sistema;
– vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih i pneumatskih komponenti;
– dijagnosticira kvar u sistemu;
– planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
– racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
– posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
– komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
– poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
– racionalno i adekvatno upotrebljava pribore, uređaje i alate koji se koriste u procesu opravke, remonta i montaže hidrauličkih i pneumatskih sistema;
– vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Opis poslova
Mehaničar hidraulike i pneumatike koristi pribor i opremu da bi dijagnosticirao kvar ili smetnju u funkcionisanju hidrauličkog i pneumatskog sistema. Vrši dijagnostiku, tekuće održavanje i popravku neispravnih hidrauličnih i pneumatskih uređaja (pumpi, kompresora) i komponenata istih uređaja (ventila, razvodnika, hidro i pneumatskih cilindara…). Dijagnostiku neispravnosti dijelova i uređaja vrši na probnim stolovima mjerenjem pritiska, temperature, protoka i sl.
Pri radu se koristi mjerni alat (za dužinu, uglove, kontrolu zazora, kontrolu poluprečnika), razne vrste kliješta, odvijača, ključeva itd.
Koristi mjerne instrumente kao što su manometri, termometri, mjerači protoka, mjerači električnih veličina itd.
Mehaničar hidraulike i pneumatike mora dobro poznavati uređaje na kojima se postavlja hidraulička i pneumatska oprema kao što su: mašine alatke, stezni alati, uređaji za transport materijala, motorna vozila, dizalice, bagere itd.
Mehaničar hidraulike i pneumatike treba dobro poznavati pravila tehničkog crtanja, hidrauličke i pneumatske simbole i dobro čitanje funkcionalnih šema, elektro- šema, montažnih šema, dijagrama i tabelarnih prikaza karakteristika hidrauličkih i pneumatskih komponenti i sistema.
Potrebno je da dobro poznaje tehničku i tehnološku dokumentaciju, njeno vođenje i komuniciranje sa kupcem.

Radni uslovi
Mehaničar hidraulike i pneumatikeradi u zatvorenom i otvorenom prostoru. Rade u fabričkim halama, raznim radionicama i servisima. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti zaštiti na radu.
Zdravstvena sposobnost mehaničara hidraulike i pneumatikemora zadovoljavati osnovne psiho – fizičke sposobnosti.

Poželjne osobine
Poslove mehaničara hidraulike i pneumatikemogu obavljati samo zdravi radnici. Posebno je važno da imaju zdravu mišićno-koštanu tjelesnu građu i zdrave organe za disanje, dobar vid i sluh. Ruke im moraju biti spretne i mirne.

Osposobljavanje, zapošljavanje i napredovanje
U sadašnjem obrazovnom sistemu mehaničar hidraulike i pneumatikese osposobljavaju u srednjim stručnim školama u trogodišnjem trajanju.
Zbog široke primjene hidraulike i pneumatike, postoji velika potreba za ovim kadrom i za ovo zanimanje možemo slobodno reći da je trenutno deficitarno u Bosni i Hercegovini.
Mehaničari hidraulike i pneumatikemogu napredovati do više rangiranih poslova brigadira i poslovođe. Mehaničari hidraulike i pneumatike se mogu zaposliti u vrlo različitim djelatnostima. Kako je riječ o deficitarnom zanimanju, nema čekanja na posao. Može se očekivati da će se sljedećih godina potražnja za ovim zvanjem povećati.

Srodna zanimanja
Srodna zanimanja zanimanju mehaničar hidraulike i pneumatike su: monteri različitih postrojenja, mašinbravari, instalateri grijanja i klimatizacije.

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

24

Matematika

2

5

Historija

2

5Ekonomika i organizacija poslovanja

2

6

Fizika

26Mašinski elementi

2

7

Informatika

2

7

Hidraulika

2

8

Tehničko crtanje

3

8

Pneumatika

2

9

Mašinski materijali

2

9

Termodinamika

2

10

Tehnička mehanika2

10

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
11Hidraulika3Praktična nastava12
12Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
13Praktična nastava6

UKUPNO

31

UKUPNO

31

Redni broj

Nastavni predmeti 3. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2
2

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Matematika

2
4

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

2

5

Hidraulika

2

6

Pneumatika

2
7Upravljanje i automatske regulacije2

8

Elektrotehnika

2

9Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
Praktična nastava12

UKUPNO

31