ELEKTRONIČAR SIGNALNO – SIGURNOSNIH POSTROJENJA

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA
Elektrotehnika Elektroničar signalno-sigurnosnih Tri godine
postrojenja

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

  • poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove,
  • poznaje osnovna impulsna kola i osnovna integrisana kola;
  • vrši montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektronske; računarske i telekomunikacione opreme i uređaja;
  • posjeduje osnovna znanja o prenosu informacija, posjeduje osnovna znanja o računarskim i telekomunikacionim sistemima i uređajima;
  • redovno održavanje signalno-sigurnosnih postrojenja koje obuhvata propisane cikluse mjerenja, ispitivanja i otklanjanja nedostataka na signalno-sigurnosnim postrojenjima, kao što su: relejni signalno-sigurnosni uređaji, mehanički i elektromehanički uređaji, uređaji za osiguranje putnih prelaza, auto-stop uređaji, uređaji automatskog pružnog bloka i međustanične zavisnosti, uređaji za automatizaciju rada u ranžirnim stanicama, uređaji telekomande saobraćaja; laboratorijska mjerenja, ispitivanja i servisiranja sklopova i podsklopova signalno-sigurnosnih postrojenja;
  • učešće u radovima na rekonstrukciji i revitalizaciji signalno-sigurnosnih postrojenja kod remonta pruge;
  • učešće u opremanju pruga novim signalno-sigurnosnim postrojenjima (montaža, ispitivanje i puštanje u pogon);
  • učešće u sanaciji signalno-sigurnosnih postrojenja poslije vanrednih događaja i elementarnih nepogoda;
  • interventno održavanje signalno-sigurnosnih postrojenja, koje obuhvata stalno dežurstvo u signalno-sigurnosnim dionicama i otklanjanje smetnji izvan redovnog radnog vremena;
  • investiciono održavanje signalno-sigurnosnih postrojenja koje obuhvata veće zahvate, kao što su remont dizel agregata, zamjena akumulatorskih baterija, veći obim rada na spoljnim objektima i koje se izvodi sa specijalizovanim ekipama i pokretnim radionicama.

Opis poslova
Automatski uređaji za kontrolu i obezbjeđenje bezbjednosti u saobraćaju imaju izuzetno važnu ulogu na željeznici. Osoba koja je zadužena za održavanje ovih uređaja je elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja. Od njega se očekuje stalno usavršavanje i nadogradnja stečenih znanja u skladu sa razvojem i širenjem primjene elektronike i automatskog upravljanja.

U planiranju saobraćaja posebno mjesto tehničko-tehnološkog procesa zauzima signalno-sigurnosna tehnika na željeznici. Ovo naročito dolazi do izražaja povećanjem gustine saobraćaja i uvođenjem većih brzina na pruzi.

Pored doprinosa bezbjednom načinu regulisanja saobraćaja, signalno-sigurnosni uređaji doprinose povećanju propusne moći pruge i stanica, čime se povećava stepen iskorišćenja željezničkih resursa.

Na prugama postoji više tipova signalno-sigurnosnih uređaja, kako po rješenjima i proizvođačima, tako i po vremenu nastanka.

Elektroničari signalno-sigurnosnih postrojenja se bave redovnim i investicionim održavanjem signalno-sigurnosnih uređaja u pravcu povećanja sigurnosti, brzine, redovitosti i ekonomičnosti saobraćaja i obezbjeđivanja maksimalnih uslova za bezbjedno i redovno odvijanje željezničkog saobraćaja.

Ne može se zamisliti bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja bez signalno-sigurnosnih uređaja. Ovi uređaji omogućuju centralno postavljanje skretnica i signala, stalno praćenje kretanja vozova na postavnicama i displejima, bezbjedno ukrštanje sa drumskim saobraćajem i bezbjedan prevoz putnika i robe.

Na prugama ugrađeni su relejni signalno-sigurnosni uređaji proizvodnje Siemens, signalno-sigurnosni uređaji tipa Wabco Westinghouse, relejni signalno-sigurnosni uređaji firme Ericson i Alcatel. Na prugama od Čapljine do Sarajeva i od Sarajeva do Bosanskog Šamca predviđena (do 1992. godine bila u funkciji) telekomanda saobraćaja.

Također u toku je ugradnja signalno-sigurnosnih uređaja nove generacije koja je bazirana na mikroprocesorskoj tehnologiji, kao što su: elektronske postavnice, brojači osovina, elektronski putni prelazi, umjesto klasičnih komandnih stolova kod otpravnika vozova. Uređaji nove generacije omogućavaju veći stepen bezbjednosti i lakše održavanje. Svaki uređaj nove generacije sadrži dijagnostički softver. On bilježi sve bitne događaje koji se manifestuju na uređaju tokom eksploatacije.

Zadaci svršenog elektroničara signalno-sigurnosnih postrojenja su raznovrsni, od ispitivanja, ugradnje i održavanja signalno-sigurnosnih uređaja i postrojenja do učestvovanja u projektovanju novih ili izmjeni i revitalizaciji postojećih signalno-sigurnosnih uređaja.
Signalno-sigurnosna postrojenja u savremeno opremljenim stanicama su kvalitetna i pouzdana u radu i pomoću njih se ostvaruju međusobne prinudne zavisnosti signala, položaja skretnica, obezbjeđenje puteva vožnji, kao i stanja zauzetosti kolosijeka i skretnica, što omogućuje bezbjedno i racionalno odvijanje saobraćaja vozova bez međusobnih ugrožavanja.

Primjena elektronskih računara u automatskom upravljanju saobraćajem vozova nametnula je razradu savremenih signalno-sigurnosnih postrojenja koja zahtijevaju elektroničare sa znatno širim tehničkim obrazovanjem.

Signalno-sigurnosna postrojenja tehnički obezbjeđuju željeznički saobraćaj u rejonu svih vrsta službenih mjesta: stanica, ukrsnica, stajališta, rasputnica, ranžirnih stanica i međustaničnih rastojanja na otvorenoj pruzi.

Signalno-sigurnosna postrojenja za pruge velikih brzina vozova od 250 km/h moraju biti automatski uređaji koji su u mogućnosti da, na osnovu informacija prenijetih sa pruge na voz i od voza na prugu, brzinu voza u svakom trenutku svedu na maksimalno dozvoljenu brzinu kako bi se voz zaustavio ispred tačke mogućeg ugrožavanja.

Radni uslovi
Elektroničari signalno-sigurnosnih postrojenja rade u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Rad podrazumijeva sve vremenske prilike i aktivnosti danju i noću. Prisutna je buka, prašina i slaba ventilacija. Radi se u smjenama. Moraju se pridržavati mjera zaštite na radu.  Često moraju raditi u neugodnim položajima tijela, prilagođujući se položaju SS uređaja. Ako se pridržavaju mjera zaštite na radu, izbjeći će moguće ozljede od udara električne struje.

Poželjne osobine, osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje
Za elektroničare signalno-sigurnosnih postrojenja potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Važno je imati i dobru spretnost ruku i prstiju te pokrete usklađene s vidnim podacima. Moraju imati sposobnost prostornog predočavanja i rješavanja tehničkih problema te dobru koncentraciju i preciznost u radu.

Pri zaposlenju na Željeznici u svojstvu pripravničkog staža polaže se stručni ispit za elektroničara signalno-sigurnosnih postrojenja.

Srodna zanimanja
Zanimanju elektroničara signalno-sigurnosnih postrojenja prema opisu poslova i načinu osposobljavanja srodna su zanimanja: elektromehaničara i elektroničara telekomunikacija.

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

24

Matematika

2

5

Historija

2

5Ekonomika i organizacija poslovanja

2

6

Fizika

26Osnove elektrotehnke

2

7

Informatika

2

7

Elektronika

3

8

Hemija

2

8

Električna postrojenja

2

9

Osnove elektrotehnike

4

9

Električni uređaji

2

10

Tehničko crtanje

2

10

Električna mjerenja2

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
12Praktična nastava

6

12Praktična nastava7
13

UKUPNO

29

UKUPNO

29

Redni broj

Nastavni predmeti 3. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

2
5

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

2

6

Elektronika

2

7

Električna postrojenja

2

8

Električni uređaji

4

9Propisi željezničkog saobraćaja2

9

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1

10

Praktična nastava

12

UKUPNO

33