ZAVARIVAČ, BRAVAR, AUTOLIMAR

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA
Mašinstvo Zavarivač Tri godine

Stručne kvalifikacije:
– planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
– racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
– posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
– priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
– komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
– poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
– poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste u procesu zavarivanja;
– racionalno i adekvatno upotrebljava pribore, uređaje i alate koji se koriste u procesu zavarivanja;
– poznaje tehnologiju obrade i izvodi postupke zavarivanja (gasno zavarivanje i sječenje, elektrolučno zavarivanje i sječenje, elektrootporno zavarivanje i zavarivanje u atmosferi zaštitnog gasa );
– pravilno izabira materijale za zavarivanje i tehnološke parametre za zavarivanje;
– vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.
Opis poslova
Zavarivači/varioci i rezači plamenom koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu. Zavarivači mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za dalju obradu. Zavarivači spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona.
Zavarivači svoj posao obavljaju prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji. Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja zavisi o materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje.
Zavarivanje se radi uglavnom električnim lukom (električno zavarivanje) i plinom (autogeno zavarivanje), a postoji i elektrootporno zavarivanje. Pri zavarivanju električnim lukom i plinom dodaje se spojni materijal elektroda. Često se koriste i mašine za zavarivanje. Tada zavarivači upravljaju njima i nadziru postupak. Taj se primjenjuje uglavnom kod većih serija istih zavara. Međutim, budući da je riječ o velikom broju predmeta za obradu i dosta strogim tehnološkim zahtjevima, zavarivači u radu mašinama za zavarivanje moraju biti krajnje oprezni, a velika je i njihova odgovornost za izrađeno.
Kvalitet zavarenoga spoja provjerava se rentgenom ili ultrazvukom. Za pojedine vrste varova i nivoe kvaliteta koje treba imati, zavarivači moraju posjedovati ispravu o posebnoj osposobljenosti (atest).

Zavarivači/varioci i rezači plamenom koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu. Zavarivači mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za dalju obradu. Zavarivači spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona.

Radni uslovi
Zavarivači često rade na otvorenome, na objektima na kojima obavljaju zavarivanje: mostovima, zgradama i drugim građevinama te na raznim postrojenjima. Rade u fabričkim halama, raznim radionicama, a katkada su izolirani u posebno konstruiranim varilačkim kabinama kako bi drugi radnici bili zaštićeni od iskrenja i bljeskanja. Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima su zavarivači izloženi, posebna pažnja pridaje se zaštiti na radu nošenjem zaštitne odjeće kao što su: zaštitne pregače, sigurnosne cipele, zaštitne rukavice, zaštitne naočale te štitnik za oči i lice (varilačku masku). U prvom redu štite se toplote i raznih zračenja, ozljeda zbog pada predmeta te od plinova koji se oslobađaju pri zavarivanju. Zavarivački poslovi jesu poslovi s posebnim radnim uvjetima pa na njih ne mogu biti raspoređene osobe mlađe od 18 godina. Zdravstvena sposobnost zavarivača provjerava se svakih 12 mjeseci. Zbog mogućih štetnih utjecaja, radnih uvjeta na život i zdravlje zavarivača, zavarivači koji rade u crnoj i obojenoj metalurgiji imaju pravo na osiguranički staž s povećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž).

Poželjne osobine
Zavarivačke poslove mogu obavljati samo zdravi radnici. Posebno je važno da imaju zdravu mišićno-koštanu tjelesnu građu i zdrave organe za disanje. Ruke im moraju biti spretne i mirne da bi varovi bili što kvalitetniji. Važna je i emocionalna stabilnost.

Osposobljavanje, zapošljavanje i napredovanje
U sadašnjem obrazovnom sistemu zavarivači se osposobljavaju u srednjim stručnim školama u trogodišnjem trajanju.
Zbog široke primjene postupka zavarivanja, postoji velika potreba za zavarivačima, i za ovo zanimanje možemo slobodno reći da je trenutno deficitarno u Bosni i Hercegovini.
Zavarivači mogu napredovati do više rangiranih poslova brigadira i poslovođe. Zavarivači se mogu zaposliti u vrlo različitim djelatnostima. Kako je riječ o deficitarnom zanimanju, nema čekanja na posao. Može se očekivati da će se slijedećih godina potražnja za zavarivačima povećati.

Srodna zanimanja
Srodna zanimanja zanimanju zavarivača su: rezači plamenom, elektrozavarivač, a donekle monteri različitih postrojenja, bravari, limari, kovači i ljevači.

Zanimanje: BRAVAR
Stručne kvalifikacije:
– planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
– racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
– posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
– priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
– komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
– poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
– poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;
– poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija i metalnih zanatskih proizvoda;
– kroji i reže materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija i metalnih zanatskih proizvoda;
– izvodi spajanje materijala zavarivanjem (elektrolučno i CO2 zavarivanje), lemljenjem i zakivanjem;
– izvodi površinsku zaštitu proizvoda bojenjem i lakiranjem;
– vrši montažu steznih alata i alata za obradu metala plastičnom deformacijom;
– racionalno i adekvatno upotrebljava odgovarajuće rezne, stezne i mjerne alate i pribore koji se koriste za montažu alata;
– poznaje tehnologiju obrade spajanjem, rezanjem, savijanjem i zaštitu metala bojenjem;
– vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Opis poslova
Bravari izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima.
Završni proizvodi bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod zanatlije ili imaju vlastitu zanatsku radnju izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova.
Zavisno o vrsti završnog proizvoda, bravari obavljaju ove radne operacije: zacrtavaju, ručno ili mašinski režu, ravnaju, turpijaju, ručno ili mašinski savijaju, bruse, kuju, buše, ručno ili mašinski narezuju navoje, vare postupkom elektrozavarivanja, montiraju sklopove, oštre različite alate, boje temeljnom bojom. U radu upotrebljavaju raznovrstan alat i mašine, čekiće razne težine, pilu za željezo, turpije, metar, pomično zacrtkano mjerilo, mikrometar, uglomjer, ručnu električnu bušilicu i dr.

Radni uslovi
Bravarski posao obavlja se dijelom u zatvorenoj prostoriji, pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, a dijelom na otvorenom. Posao se obavlja stojeći, uz vrlo često dizanje težih tereta.
Prisutna je metalna prašina, bljesak, mirisi i dim od zavarivanja, buka mašina, prljavština od materijala koji se upotrebljavaju te povremeno vibracije. Obavezno je poštivanje mjera zaštite na radu i nošenje zaštitnih sredstava radnog odijela, radnih cipela s čeličnom okapnicom, zaštitnih rukavica, zaštitnih naočala i kožnih pregača. Ukoliko se propisane mjere zaštite na radu ne poštuju, moguće su mehaničke ozljede ruku i očiju te opekline.

Poželjne osobine, osposobljavanje, zapošljavanje i napredovanje
Osobe koje se žele baviti bravarskim zanimanjem trebaju imati dobru tjelesnu kondiciju. S obzirom na stalno stajanje te često dizanje i nošenje težih predmeta, potrebno je dobro zdravlje, posebno ruku, nogu i kičme, dobar vid na blizinu, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju, sposobnost prostornog predočavanja i raspoznavanje boja. Bravari trebaju imati razvijen smisao za tehniku i tačnost u radu, a oni koji se žele baviti samostalnim radom u zanatstvu trebaju imati razvijenu kreativnost u oblikovanju i montiranju novih proizvoda.
Nakon završene osnovne škole, bravari trebaju završiti trogodišnju srednju školu.
Srednjoškolsko obrazovanje uključuje usvajanje teoretskih znanja i praktičnih vještina.
Nakon trogodišnje škole bravar se može nastaviti školovati za mašinskog tehničara.
Nakon položenog završnog ispita bravar se može zaposliti u metalskoj industriji, građevinarstvu, u ostalim industrijskim granama te u zanatskim radionicama. Može otvoriti i vlastitu zanatsku radionicu.

Srodna zanimanja
Bravaru su srodna zanimanja mašinbravar, tokar, glodač, brusač, alatničar i mašinski tehničar, limar, kovač i zavarivač.

Zanimanje: AUTOLIMAR

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste za izradu limarije i materijala za njihovu površinsku zaštitu;
adekvatno i racionalno upotrebljava odgovarajuće stezne, rezne i mjerne alate;
poznaje tehnologiju i vrši montažu građevinske limarije;
vrši montažu i demontažu dijelova školjke automobila;
poznaje tehnologiju i vrši lemljenje i zavarivanje limova;
popravlja oštećene dijelove školjke automobila, izvodi pripremu za lakiranje i lakira;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.
Opis poslova
Limari izrađuju proizvode od lima. Također., oni popravljaju limene predmete (npr. popravljaju lim na autu poslije saobraćajne nezgode). Limarski poslovi uključuju ocrtavanje, rezanje i krojenje lima, njegovu obradu svijanjem te montažu limenih konstrukcija.
Limari to rade na osnovu tehničke i tehnološke dokumentacije: skica, nacrta, normativa i opisa. Pošto prouče dokumentaciju, izabiru alate, naprave i mašine za obradu lima, koji su zbog raznolikosti limarskih poslova mnogobrojni. Najčešće to su šabloni za zacrtavanje, makaze za lim ručne i mašinske, brusilice, bušilice, čekići te razni valjci za ravnanje i svijanje lima. Osim toga, prilikom montaže limenih dijelova limari koriste aparate za varenje i lemljenje. Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu, metalno pokućstvo i drugo. Osim što dijelovi konstrukcija moraju biti spojeni kvalitetno, spojevi treba da budu glatki i pripremljeni za daljnju obradu.

Da bi dobili fine i glatke površine, limari često koriste brusilice, a pri montaži razne bušilice.

Potrebno je istaknuti da neki limari izrađuju i razne sitne predmete, kao što su posude za živežne namirnice, kantice, ukrasni predmeti i dijelovi različitih predmeta. Ti predmeti nazivaju se limarska galanterija, a limari koji ih izrađuju nazivaju se limarima galanteristima.
Osim što izrađuju nove konstrukcije, limari često rade i na popravku oštećenih i istrošenih konstrukcija.

Radni uslovi
Limari rade uglavnom u industrijskim halama, radionicama, a katkada i na otvorenom, ako se ondje nalaze objekti na kojima trebaju raditi. Budući da rade brusilicama, bušilicama i raznim čekićima, izloženi su buci i vibracijama. Pri varenju izloženi su raznim isparavanjima, a i zračenjima.
Ponekad moraju raditi na visini i u prisilnome tjelesnom položaju te raditi sa težim predmetima, što izaziva veće tjelesno naprezanje. Da bi se štetni utjecaji smanjili, limari koriste tehnička i sredstva za ličnu zaštitu. Od sredstava za ličnu zaštitu najčešće koriste zaštitna odijela, zaštitne cipele, zaštitne rukavice, štitnike za uši, vatrootporne pregače i štitnike za lice (varilačke maske).
Zbog štetnih utjecaja koji se u većoj ili manjoj mjeri javljaju u obavljanju limarskih poslova, u mnogim preduzećima uvršteni su u grupu poslova s posebnim radnim uvjetima. Radnici koji ih rade podliježu provjeri zdravstvenoga stanja, a na limarske poslove ne mogu biti raspoređene osobe mlađe od 18 godina. Osim prethodnoga zdravstvenog pregleda pri zapošljavanju, limari idu i na periodične zdravstvene preglede.Dođe li do znatnijih promjena u njihovu zdravstvenom stanju, limari se raspoređuju na druge poslove na kojima su manje izloženi štetnostima i opasnostima.

Poželjne osobine, osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje
Limari moraju imati uredan vid i uredno vidno polje te zdrav dišni, cirkulatorni i koštano-zglobni sistem. Važna je senzomotorna koordinacija zbog povremenog rada na visini. Poželjna je spretnost ruku i razvijen smisao za tehničke probleme.
Limari se osposobljuju u industrijskim i srednjim stručnim školama po trogodišnjem nastavnom planu i programu. Uvjeti za upis u školu za limarsko zanimanje jesu završena osnovna škola i posebna zdravstvena sposobnost.
Ambiciozni i dobri radnici, nakon dvije godine praktičnog rada, mogu nastaviti školovanje u majstorskim i tehničkim školama. U poslu se može napredovati na bolje rangirana radna mjesta, a to su uglavnom organizatorska i poslovodna brigadiri, poslovođe i voditelji smjene. Limarsko zanimanje široko je primjenjivo pa se limari mogu zaposliti relativno lako.

Srodna zanimanja
Limarima najsličnije zanimanje jest zanimanje autolimara, aviolimara, kotlara, obrađivača lima itd. Limari djelimično obavljaju brusačke i varilačke poslove, pa su donekle slični brusačima i zavarivačima.

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

24

Matematika

2

5

Historija

2

5Ekonomika i organizacija poslovanja

2

6

Fizika

26Tehnologija obrade

2

7

Informatika

2

7

Mašinski elementi

2

8

Tehničko crtanje

4

8

Tehnologija zanimanja

2

9

Mašinski materijali

3

9

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

10

Tehnička mehanika

3

10

Praktična nastava14

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1

11

12Praktična nastava

7

12
13

UKUPNO

32

UKUPNO

31

Redni broj

Nastavni predmeti 3. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2
2

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Matematika

2
4

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

2

5

Tehnologija zanimanja

2

6

Pogonske i radne mašine

2
7Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1

8

Praktična nastava

20

UKUPNO

33