2. (DRUGA) telefonska sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. (treće) sjednice Školskog odbora ,
 2. Odluka o usvajanju kadrovskih potreba za školsku 2022/23. g,,
 3. Usvajanje izmjena pravila škole
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za upis vanrednih učenika u školskoj 2022/23. g,
 5. Donošenje odluke o angažmanu direktora za izvođenje instruktivne nastave i ispita za vanredne kandidate za sve rokove u školskoj 2022/23.g.,
 6. Donošenje odluke o isplati duplikata za direktora škole,
 7. Donošenje odluke o plaćanju komisije za javne nabavke za 2022. godinu,
 8. Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru
 9. Razno:
  a) obavijest o okončanju prvog i drugog upisnog roka i verificiranje trenutnog stanja upisanih učenika;
  b) verifikacija uspjeha na kraju školske 2021/22. g.,
  c) odluka o poništenju dijela konkursa – telekomunikacije

IZVOD IZ ZAPISNIKA I ZAKLJUČCI SA 2 TELEFONSKE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA