KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2023./24. GODINI

Konačne rang liste primljenih učenika u I razred u školskoj 2023./24 godini možete pogledati na linku ispod:

U periodu od 05.07 – 07.07. 2023. godine, od 09:00 – 13:00 h, primljeni učenici su u obavezi dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 - prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih  
   rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba),
- izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,
- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – orginalni dokument
- uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – orginalna 
  dokumenta,
- druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz čl.11., 
  12. i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola 
  Kantona Sarajevo (diplome/potvrde o osvojenim takmičenjima i dr.)