ON line sedmica

On-line sedmica u našoj školi je realizovana u peridou 05.11. – 09.11.2018. godine.

Pripreme smo započeli jos početkom polugod išta u okviru edukativnih rad ionioca za učenike i nastavnike koje je organizovao rukovalac nastavnom tehnikom. Na taj način smo vec krajem oktobra imali pripremljene i prekontrolisane nastavne materijale, pristupne šifre i izvršene prijave u digitalne ucionice. Formirano je ukupno 207 digitalnih . učionica za sve nastavne predmete za koje izvod imo nastavu, a prema učenicima je upućeno 337 nastavnih materijala u vid u prezentacija, zadaća, video kl ipova i sl.
Koristili smo GOOGLE CLASSROOM platformu. Nastavne materijale smo plasirali učenicima sukcesivno, tj. prema dnevnom rasporedu časova. Svi nastavnici su bili u prostorijama Centra u periodu predviđenom prema rasporedu časova. Za sve učenike koji nisu imali pristup internetu, iii su imali druge tehničke poteškoće, stavlili smo na raspolaganje kabinet informatike svaki dan u periodu od 8,00 do 14,00 sati.
Prema pojedinačnim izvještajima koje su dostavili svi predmetni nastavnici učenici su vrlo aktivno učestvovali u ovakvom vidu izvođenja nastave. Naravno, evidentiran je i određen broj učenika koji nisu učestvovali u nastavi, ali se radi o učenicima koji izbjegavaju i redovno pohađanje nastave. Saradnja sa učenicima je bila vrlo uspješna i prema mišljenju nastavnika i učenika ovakav način povremenog izvođenja nastave je osvježenje i otvara mogućnost drugačijeg pristupa i načina komunikacije.