JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI

1.NAZIV, SJEDIŠTE, WEB STRANICA I SLUŽBENI E-MAIL USTANOVE

JU Željeznički školski centar Sarajevo

Ulica Ložionička  broj 8 71000 Sarajevo

Website:www. zsc.edu.ba

http://www.zsc.edu.ba/;

e-mail: zsc@bih.net.ba

2.NAZIV RADNIH MJESTA

1. Nastavnik/ca njemačkog jezika … 1 izvršilac,  4  časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure a najkasnije do 31.08.2022. godine;

2. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja… 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure a najkasnije do 31.08.2022. godine;

3. Nastavnik/ca fizike… 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure a najkasnije do 31.08.2022. godine;

4. Nastavnik/ca stručno- teoretske nastave elektro struke-elektroenergetika… 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure  do povratka radnice sa funkcije direktora škole a najkasnije do 31.8.2022.godine;

5. Nastavnik/ca stručno -teoretske i praktične nastave elektrotehničke  struke (smjer elektroenergetika ili automatika) … 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure a najkasnije do 31.08.2022. godine;

6. Administrativni radnik… 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure a najkasnije do 31.08.2022. godine.

3. OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Radnici navedeni pod 1), 2), 3), 4),  i 5) obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnikom o radu Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo, a u skladu sa Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole i Zakonom o srednjem obrazovanju.

Radnik pod 6) obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o radu Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo.

3.1. OPIS POSLOVA

A)  POSLOVI NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE-  Radnici navedeni pod 1), 2), 3), 4),  i 5):

-Redovna nastava – norma časova, priprema za nastavu, priprema i ispravka pismenih radova, kontrolnih radova, grafičkih radova, laboratorijskih vježbi, testiranje prema NPiP.

-Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice – obavezni prateći poslovi odgojno-obrazovnog rada    koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema potrebama.

-Normirani poslovi

– razredništvo (čas odjeljenske zajednice, roditeljski sastanak/informacije, dodatna administracija)

– stručno usavršavanje

– rad u stručnim organima 

– vođenje sekcije ili drugog oblika van nastavne aktivnosti

– Nenormirani poslovi – angažovanje prema potrebi

– dodatna, dopunska, fakultativna nastava, proizvodni rad, izrada projekata i drugo

– konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom

– dežurstvo i ostali poslovi iz djelokruga rada nastavnika po nalogu direktora.

-Mentorski rad s pripravnikom

B) POSLOVI ADMINISTRATIVNOG RADNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE- Radnik naveden pod 6),

 1. vrši daktilografske poslove za potrebe direktora,
 2. radi sa učenicima na izdavanju potvrda i uvjerenja,
 3. prima poštu (akte, podneske, žalbe, dopise, telegrame i sl.),
 4. zavodi u odgovarajuće knjige i razvodi predmete i akte,
 5. otprema poštu,
 6. vodi djelovodnik Škole,
 7. izrađuje duplikate svjedodžbi,
 8. najavljuje  i prima stranke,
 9. koordinira telefonske pozive, te telefaks i e-mail poruke za direktora škole
 10. knjiži ulaze i izlaze materijala po količini i vrijednosti,
 11. knjiži ulaze i izlaze sitnog inventara po količini i vrijednosti,
 12. knjiži ulaze osnovnih sredstava po količini i vrijednosti,
 13. knjiži amortizaciju osnovnih sredstava,
 14. knjiži kasaciju inventara i osnovnih sredstava,
 15. izrada kartona administrativnih zabrana za radnike,
 • drugi poslovi po nalogu direktora škole.

3.2. POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

a) Uslovi koje treba da ispunjavaju radnici navedeni za radna mjesta pod 1), 2), 3), 4),  i 5) utvrđeni su Pravilnikom o radu JU Željeznički školski centar Sarajevo na osnovu Nastavnog plana i programa za srednje tehničke i stručne škole, Godišnjeg programa rada Škole i Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo. Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19), Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnikom o radu JU Željeznički školski centar Sarajevo, i to:

– za radna mjesta pod 1), 2), 3), 4),  i 5) – završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja, odnosno najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja odgovarajućeg smjera i zvanja;

b) Uslovi koje treba da ispunjava radnik za radno mjesto pod 6) utvrđeni su Pravilnikom o radu JU Željeznički školski centar Sarajevo i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo – administrativni tehničar ili odgovarajuće usmjerenje iz neke druge srednje škole.

4. PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač  Kanton Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 29/21), Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač  Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 31/21),  (udaljem tekstu: Pravilnik).

 Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i

b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju

c) dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20, 28/21) .

5. MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto obavljanja rada radnika je u zgradi Škole na adresi  Ložionička broj 8 u Sarajevu, te po potrebi izvan prostorija poslodavca u skladu sa općim i podzakonskim aktima resornog Ministarstva, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u KS, Pravilnikom o radu Škole i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo prema opisu poslova neophodnih za odvijanje procesa rada Škole.

Radno vrijeme radnika navedenih pod 1), 2), 3), 4),  i 5)  se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/2022. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO/MIO, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu škole i ugovorom o radu radnika.

Radno vrijeme radnika navedenog pod 6) je osam sati dnevno.

6. IZNOS OSNOVNE PLAĆE

Osnovna plaća radnika čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova utvrđenog Kolektivnim ugovorom (u skladu sa stečenim zvanjem) umnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću.

Osnovna plaća radnika sa punom normom navedenih pod 1), 2), 3), 4),  i 5)  iznosi 1165,50 KM, 1197,00 KM, 1228,50 KM ili 1291,50 KM (zavisi od stečenog zvanja radnika i prijave broja sati na PIO/MIO).

Osnovna plaća radnika sa punom normom navedenog pod 6) iznosi 787,50 KM, 819,00 KM ili 850,50 KM (zavisi od stečenog  zvanja radnika i prijave broja sati na PIO/MIO).

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni konkurs je objavljen dana 23.08.2021. godine i ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 02.09.2021. godine.

Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama ”Oslobođenje” dana 23.08.2021. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo www. zsc.edu.ba i putem službenog maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na službenoj internet stranici škole u čitavom periodu roka prijave.

8. TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033/722-940, 033/722-944, 033/722-946.

9. ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Javna ustanova Željeznički školski centar Sarajevo, ulica Ložionička  broj 8, Sarajevo, sa naznakom  ”Prijava na Javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je  raspisan javni konkurs)” NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA” ili predati lično na protokol  Škole svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

10. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Kandidati su dužni dostaviti:

10.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), sa tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;

b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;

c) izvod iz matične knjige rođenih;

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1) Pravilnika i preliminarne odluke iz člana 25. st. (2) Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;

f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

10.2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;

c) potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao;

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca);

f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo  ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika);

g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet;

h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;

i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;

j) potvrda o posebnom priznaju UNSA;

k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

– uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

– rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;

– dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;

– rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;

– uvjerenje o učešću u oružanim snagama;

– uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;

– rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;

l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo

m) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne  Odluke o izboru radnika.

NAPOMENA

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljena provjera radnih i stručnih sposobnosti, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni u skladu i na način naveden u   članu 23. Pravilnika.

U prijavi naznačiti adresu prebivališta, broj telefona i e-mail adresu radi komunikacije koja će se obavljati elektronskim putem.

Kandidati iz člana 22. st. (4) i (5) Pravilnika će na način naveden u  članu 23. Pravilnika biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe istoj izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Izabranom kandidatu se dostavlja preliminarna odluka o prijemu u radni odnos u skladu sa članom 25. stav (2) Pravilnika.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/21) i Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač  Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 31/21).

Nakon konačnosti Odluke iz člana 25. stav (5), odnosno iz člana 26. stav (6) Pravilnika, izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove (originale ili kopije ovjerene od strane nadležne općinske službe dokumentacije dostavljene u konkursnoj proceduri), nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Priloženi dokumenti, nakon završene konkursne procedure, mogu se na lični zahtjev preuzeti putem protokola Škole svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati u roku od 15 /petnaest/ dana od dana okončanja konkursne procedure.