IZVJEŠTAJ O RADU ŠKOLSKOG ODBORA
ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Broj: 06- 3317/22
Datum: 26.12.2022. godine

IZVJEŠTAJ O RADU ŠKOLSKOG ODBORA
ŽELJEZNIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Školski odbor Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo u 2022. godini održao je ukupno 23 (dvadesettri) sjednice, od toga 6 (šest) redovnih i 17 (sedamnaest) telefonskih/elektronskih.

Školski odbor je u periodu od 13.04.2018. do 11.05.2022. godine, radio u sastavu:
1. Mirsad Hasković – predsjednik Školskog odbora, predstavnik Ministarstva
2. Mustafa Mehić – član, predstavnik Grada
3. Amela Limani – predstavnik roditelja učenika škole
4. Dinar Damir- predstavnik radnika škole

Napomena:
Zbog isteka mandata predsjedniku Školskog odbora Mirsadu Haskoviću i predstavniku Grada Mustafi Mehiću, od 11.05.2022. godine, na I (prvoj) konstituirajućoj sjednici Školskog odbora imenovani su: Predsjednik Školskog odbora – Adnan Kubat i predstavnik Grada – Alma Vojniković, nakon provedene konkursne procedure od strane nadležnog ministarstva, ostala imena članova Školskog odbora su ostala nepromjenjena, mandatni period istih i dalje traje.

1. Adnan Kubat – predsjednik Školskog odbora, predstavnik Ministarstva
2. Alma Vojniković – član, predstavnik Grada
3. Amela Limani – predstavnik roditelja učenika škole
4. Dinar Damir- predstavnik radnika škole

U 2022. godini održano je ukupno 23 (dvadesttri) sjednice, na kojima su razmatrana slijedeća pitanja:
1. Usvajanje Izvještaja o ostvarenju Godišnjeg programa rada i o rezultatima učenja i vladanja učenika na kraju prvog polugodišta školske 2021/2022.godine,
2. Odluka isplata komisije za inventuru,
3. Ugovori za direktora škole vanredni- ispiti jan-feb.rok i odluka o isplati istog,
4. Ugovor za direktora škole vanredni- instruktivna jan-feb.rok i odluka o isplati istog,
5. Razno:
a) Inspekcijski nadzor
b) odluka džepna kupnja
6. Utvrđivanje prijedloga plana upisa učenika za školsku 2022/2023. godinu,
7. Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2022. godinu,
8. Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2022. godinu,
9. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Komisije za evidentiranje radnika za čijim je radom prestala potreba,
10. Usvajanje dopuna pravilnika o zaštiti na radu,
11. Odluka o imenovanju Komisije za evidentiranje radnika za čijim je radom prestala potreba u skladu sa novim Pravilnikom („Sl.novine KS“,broj: 9/22),
12. Donošenje odluke o kadrovskim potrebama,
13. Usvajanje godišnjeg obračuna za 2021. godinu:
a) Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine,
b) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Željezničkog školskog centra Sarajevo“ za period 01.01.2021. godine -31.12.2021. godine,
14. Odluka o utvrđivanju zbirne liste radnika sa nepunom nastavnom normom/radnim vremenom koji su u radno-pravnom statusu na neodređeno vrijeme za školsku 2022/2023. godinu (Tabela 4),
15. Donošenje odluke o kadrovskim potrebama za školsku 2022/2023. godinu,
16. Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za školsku 2021/2022. godinu,
17. Donošenje drugih izmjena i dopuna pravilnika o radu škole usklađenih sa Pravilnikom, br. 9/22 ,
18. Donošenje rješenja o korištenju drugog djela godišnjeg odmora iz 2021. godine za direktora škole,
19. Donošenje odluke o isplati naknade direktoru škole za izradu prepisa duplikata i izvoda iz NPP,
20. Razrješenje članova Školskog odbora Škole, Rješenje Vlade KS, broj:02-04-15900-46.5/22 od 14.04.2022. godine,
21. Upoznavanje sa Izvještajem o radu Školskog odbora za period 2018-2022. godine,
22. Konstituiranje Školskog odbora JU Željeznički školski centar Sarajevo, Rješenje Vlade KS, broj:02-04-15900-46.6/22 od 14.04.2022. godine,
23. Upoznavanje članova Školskog odbora sa Pravilnikom o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola KS i sa pozitivnim propisima i kaznenim odredbama,
24. Izjava o sukobu interesa,
25. Usvajanje Poslovnika o radu Školskog odbora Škole,
26. Imenovanje zamjenika Predsjednika Školskog odbora Škole,
27. Usvajanje Plana i programa rada Školskog odbora Javne ustanove „Željeznički školski centar Sarajevo“,
28. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu JU Željeznički školski centar Sarajevo u skladu sa Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika („Sl.novine KS“, broj:12/22),
29. Imenovanje komisije za javne nabavke za 2022. godinu,
30. Usvajanje odluke o kadrovskim potrebama(Tabela 3),
31. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora za direktoricu škole (I dio za 2022. godinu),
32. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu JU Željeznički školski centar Sarajevo u skladu sa Izmjenom i dopunom pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje („Sl.novine KS“, broj:20/22),
33. Odluka o raspisivanju konkursa za školsku 2022./2023. godinu,
34. Tekuća pitanja
a. ugovor i odluka vezano za obrazovanje vanrednih učenika za direktoricu škole,
b. izvještaj o održanom sajmu srednjih škola KS i obavljenom izletu učenika škole.
35. Žalba Salihović Semira na Rješenje o utvrđivanju ocjene o radu broj:01-1634-10/22 od 15.06. 2022. godine,
36. Rješenje o ocjenjivanju direktora škole,
37. Odluka o usvajanju kadrovskih potreba za školsku 2022/2023. godinu,
38. Usvajanje izmjena pravila škole,
39. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za upis vanrednih učenika u školskoj 2022/2023. godini,
40. Donošenje odluke o angažmanu direktora za izvođenje instruktivne nastave i ispita za vanredne kandidate za sve rokove u školskoj 2022./2023. godini,
41. Donošenje odluke o isplati duplikata za direktora škole,
42. Donošenje odluke o plaćanju komisije za javne nabavke za 2022. godinu,
43. Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru.
44. Razno:
a.) Obavijest o okončanju prvog i drugog upisnog roka i verificiranje trenutnog brojnog stanja upisanih učenika,
b.) Verifikacija uspjeha na kraju školske 2021/2022. godine,
45. Odluka o poništenju dijela konkursa-telekomunikacije,
46. Donošenje Rješenja o plaći direktora škole u skladu sa novim Kolektivnim ugovorom (38/22).
47. Donošenje odluke o usvajanju GPRŠ za školsku 2022./2023. godinu,
48. Odluka o raspisivanju konkursa za školsku 2022./2023. godinu,
49. Donošenje odluke o usvajanju kadrovskih potreba za školsku 2022./2023. godinu,
50. Usvajanje prvih izmjena plana javnih nabavki za 2022. godinu,
51. Donošenje rješenja o 40-satnim zaduženjima direktora za školsku 2022./2023. godinu,
52. Donošenje odluke o isplati za instruktivnu nastavu i ispite za direktora škole, uz ugovor, vezano za vanredno obrazovanje učenika,
53. Usvajanje izmjena i dopuna Pravila škole,
54. Usvajanje Prečišćenog teksta Pravila škole,
55. Odluka o visini cijene smještaja radnika u Domu učenika,
56. Odluka o visini cijene smještaja redovnih učenika u Domu učenika,
57. Molba za smanjenje troškova vanrednog školovanja-Velić Eldar
58. Tekuća pitanja
a.) izvještaj o obavljenoj stručnoj posjeti učenika i nastavnika škole u Njemačku,
59. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022./2023. godini,
60. Donošenje odluke o usvajanju liste kadrovskih potreba u školskoj 2022/2023 godini,
61. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022./2023. godinu,
62. Druga izmjena Plana javnih nabavki 2022. godine,
63. Usvajanje Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije u JU Željeznički školski centar Sarajevo,
64. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru,
65. Usvajanje Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo,
66. Usvajanje ispravke prečišćenog teksta Pravila Željezničkog školskog centra Sarajevo, na zahtjev Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-05/02-34-48059-8/22 od 04.10. 2022. godine,
67. Usvajanje Elaborata o obrazovanju odraslih JU Željezničkog školskog centra Sarajevo,
68. Usvajanje Odluke o popisu i imenovanju komisije za popis osnovnih sredstava, materijala i inventara za šk. 2022/2023. godinu,
69. Informacije o odobrenim sredstvima za realizaciju izrade Projekta rekonstrukcije sale i labaratorija sa dodatkom odobrenih sredstava u Planu javnih nabavki 2022. godine,
70. Usvajanje Odluke o isplati naknade za izvođenje instruktivne nastave direktoru JU Željezničkog školskog centra Sarajevo,
71. Usvajanje Odluke za izradu i ovjeru Duplikata i Izvoda iz NPP.
72. Usvajanje treće izmjene Plana javnih nabavki za 2022. godinu,
73. Usvajanje Izvještaja o radu Školskog odbora Željezničkog školskog centra Sarajevo za 2022. godinu.

Sve zakazane sjednice su održane, nije bilo odloženih niti prekinutih sjednica i sve Odluke Školski odbor je donio jednoglasno.

U svom radu Školski odbor je postupao u skladu sa odredbama Zakona o srednjem obrazovanju, Pravilima škole i drugim relavantnim propisima i općim aktima škole, na način kako je predviđeno Poslovnikom o radu organa upravljanja i u skladu sa Planom i programom rada Školskog odbora Željezničkog školskog centra Sarajevo za 2022. godinu.

Čanovi Školskog odbora su uvijek postupali u interesu JU Željezničkog školskog centra Sarajevo sa izuzetno odgovornim i posvećenim radom. Sjednice su realizovane u skladu sa potrebama škole, uz radne i druge obaveze članova.

JU Željeznički školski centar Sarajevo na čelu sa direktoricom Aidom Tahirović izražava zahvalnost svim članovima Školskog odbora za uspješnu saradnju.

Predsjednik Školskog odbora: Adnan Kubat, dipl.ing.maš. 

Dostavljeno:
1. MOOKS,
2. Članovima Školskog odbora,
3. a/a