I  (PRVA) KONSTITUIRAJUĆA  SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 11.05.2022.

D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Školskog odbora (45.telefonska sjednica),
2. Razrješenje članova Školskog odbora Škole, Rješenje Vlade KS, broj:02-04-15900-46.5/22 od
14.04.2022.g,
3. Upoznavanje sa Izvještajem o radu Školskog odbora za period 2018-2022. godine,
4. Konstituiranje Školskog odbora JU Željeznički školski centar Sarajevo, Rješenje Vlade KS,
broj:02-04-15900-46.6/22 od 14.04.2022.g,
5. Upoznavanje članova Školskog odbora sa Pravilnikom o izboru, nadležnostima i načinu rada
školskih odbora srednjih škola KS i sa pozitivnim propisima i kaznenim odredbama,
6. Izjava o sukobu interesa,
7. Usvajanje Poslovnika o radu Školskog odbora Škole,
8. Imenovanje zamjenika Predsjednika Školskog odbora Škole,
9. Usvajanje Plana i programa rada Školskog odbora Javne ustanove „Željeznički školski centar
Sarajevo“,
10. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu JU Željeznički školski centar Sarajevo u skladu sa
Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika („Sl.novine KS“, broj:12/22),
11. Imenovanje komisije za javne nabavke za 2022. godinu,
12. Usvajanje odluke o kadrovskim potrebama(Tabela 3),
13. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora za direktoricu škole (I dio za 2022. godinu),
14. Tekuća pitanja

IZVOD IZ ZAPISNIKA I ZAKLJUČCI SA I  (PRVE) KONSTITUIRAJUĆE  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA