9. (deveta) telefonska/elektronska sjednica Školskog odbora

Numeracija zapisnika Školskog odbora od naredne sedmice će se voditi  hronološkim redom, a zbog bolje preglednosti zapisnika Školskog odbora. Navedeno bi se uradilo na način da se dosadašnji zapisnici sa održanih elektronskih/telefonskih i sjednica u prostorijama Centra zbroje i da od naredne sjednice redni red sjednice Školskog odbora bude 14. (četrnaesta ) sjednica. Ukupno imamo devet održanih sjednica na elektronski/telefonski način i pet sjednica u prostorijama Centra.)

DNEVNI RED

1.       Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Školskog odbora održane dana 26.12.2022. godine

2.       Razmatranje i usvajanje Plana rada Školskog odbora za 2023. godinu

3.       Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora

4.       Razno

–          Izvještaj o uspjehu u učenju i vladanju na kraju I. polugodišta 2022/2023. godine

 Sjednica je održana  11.01. 2023. godine  (srijeda), sa početkom u  10:00 sati  telefonski/elektronski.