7. (sedma) telefonska/elektronska sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 6. telefonske/elektronske sjednice Školskog odbora,
  2. Usvajanje Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta plaćama, naknadama i drugim  materijalnim pravima  Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo,
  3. Usvajanje ispravke prečišćenog teksta Pravila Željezničkog školskog centra Sarajevo, na zahtjev Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-05/02-34-48059-8/22 od 04.10.2022. godine,
  4. Usvajanje Elaborata o obrazovanju odraslih JU Željezničkog školskog centra Sarajevo,
  5. Usvajanje Odluke o popisu i imenovanju komisije za popis osnovnih sredstava, materijala i  inventara  za šk. 2022/2023. godinu,
  6. Razno.

    IZVOD IZ ZAPISNIKA I ZAKLJUČCI SA 7. TELEFONSKE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA