15.  (petnaesta) sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Školskog odbora održane dana 06.02.2023. godine

2.       Provođenje intervjua i ocjenjivanje kandidata koji su pristupili na intervju, u skladu sa članom 5. stav (2) Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine KS“,  broj:46/18)

3.       Utvrđivanje bodova za kandidata sa liste kandidata koji su pristupili na intervju i  utvrđivanje rang liste kandidata za izbor direktora u skladu sa članom 8. stav (6) Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine KS“,  broj:46/18)

4.       Utvrđivanje prijedloga za izbor direktora  u skladu sa članom 8. stav (7) Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine KS“,  broj:46/18)

5.       Donošenje Odluke o izboru najbolje rangiranog kandidata za imenovanje direktora škole u skladu sa članom 9. stav (1) Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine KS“,  broj:46/18)

6.       Razno

Sjednica će se održati  13.02.2023. godine  (ponedjeljak), sa početkom u  14:15 sati  u prostorijama Centra.