14.  (četrnaesta) sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Školskog odbora održane dana 11.01.2023. godine

2.  Otvaranje pristiglih koverti, pregledanje prijava i utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za izbor direktora Centra

3.       Razmatranje prijava i priloženih razvojnih planova i programa prijavljenih kandidata

4.      Utvrđivanje liste za obavljanje intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za izbor direktora JU Željeznički školski centar

5.       Razno

Sjednica će se održati  06.02.2023. godine  (ponedjeljak), sa početkom u  14:15 sati  u prostorijama Centra.