35.  ELEKTRONSKA/TELEFONSKA SJEDNICU  ŠKOLSKOG ODBORA

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora

2.       Razmatranje Pravilnika o radu , unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima   Javne ustanove Željeznički školski centar  Sarajevo

3.       Razmatranje I. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2024. godinu

4.       Razmatranje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke „Rekonstrukcija učionica za praktičnu nastavu“

5.       Razmatranje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke „Distribucija električne energije“

6.       Razmatranje Odluke o isplati naknade članovima komisija JU Željeznički školski centar

7.       Razmatranje Odluke o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora za 2024. godinu

8.       Razno

Sjednica će se održati 29. 04. 2024. godine (ponedjeljak), sa početkom u  13:00 sati  elektronski/telefonski.