17.   (sedamnaesta) sjednica školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.             Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Školskog odbora,

2.             Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna za 2022.godinu:

a/ Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2022.godine

b/ Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju JU Željeznički školski cenar Sarajevo“ za period 01.01.2022.godine  –

31.12.2022. godine

3.       Razmatranje i usvajanje Privremenog plana nabavki za 2023.godinu

4.      Žalba na izrečenu odgojno-disciplinsku mjeru za učenika Dizdarević Adina

5.      Razno

Sjednica će se održati  09. 03.2023. godine  (četvrtak )  sa početkom u  14:15 sati u prostorijama škole .