Prostorije


 Centar obavlja svoju djelatnost na dva lokaliteta:

 U Novom Sarajevu Ložionička 8 gdje je i sjedište Centra,
 i u Novom  Gradu, Safeta Zajke 6, gdje je smješten Dom učenika.

 

 

U objektu “A” Centra u Novom Sarajevu odvija se nastavna  djelatnost u učionicama, kabinetima, laboratorijama i školskim    radionicama. U objektu “B” Centra u Novom Gradu odvija se nastavna djelatnost u prizemlju i na prvom spratu, a u ostalim dijelovima objekta odvija se djelatnost doma učenika.
Općeobrazovna i stručno-teorijska nastava realizuje se u školskim učionicama i kabinetima u objektima Centra, a praktična nastava se realizuje uglavnom u školskim radionicama, oko 80%, a preostali dio praktične nastave realizuje se u objektima preduzeća sa kojima Centar ima zaključene ugovore o saradnji (ŽBH, PTT, Energoinvest, Zrak, Optika Sarajevo, Gras, Hidrogradnja, Centrotrans, ŽGP, Rudnici uglja, Termoelektrana).

Za realizaciju nastave koristi se sljedeći broj prostorija:

 • 7 učionica u objektu B u Novom Gradu;
 • 1 kabinet u objektu B u Novom Gradu;
 • 10 učionica u objektu A Centra u Novom Sarajevu;
 • 4 kabineta u objektu A Centra u Novom Sarajevu;
 • 7 školskih radionica i laboratorija u objektu A Centra u Novom Sarajevu;
 • 1 fiskulturna sala u objektu A u Novom Sarajevu;
 • 1 školska biblioteka u objektu A u Novom Sarajevu
 • Oko 20% praktične nastave realizuje se u objektima preduzeća sa kojima škola ima zaključene ugovore o saradnji kao što su: ŽBH, PTT Inženjering, Zrak, Gras, Energoinvest, dvije optičarske radnje, 3 pogona Centrotransa i ŽGP.

Nakon sanacije objekata Centra uvjeti rada su veoma dobri. Obezbijeđeno je sopstveno centralno grijanje u oba objekta, obezbijeđen je optimalan broj učionica, kabineta, laboratorija i školskih radionica:

 • 16 učionica, 6 kabineta;
 • 1 laboratorija za hidrauliku i pneumatiku;
 • 6 radionica praktične nastave;
 • 1 sala za tjelesni odgoj;
 • 1 biblioteka;
 • 1 čitaonica;
 • ostali prateći objekti;
 • 2 školska dvorišta;